Dziś jest Wtorek, 28. Stycznia, 2020 r.
Z kwiatami do: Piotra, Juliana, Tomasza, Walerego  

ADEPT
Bursa
Ośrodek
O nas. Z życia placówek
Pokoje
Wyposażenie
Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie
Kryteria przyjęcia
Podanie o przyjęcie do Bursy
Stypendia
Opieka zdrowotna
Opłaty
Mapa
Kontakt
Noclegi
Klauzula informacyjna

Ogłoszenie !!!

Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów "Adept"

Zanim zamieszkasz u nas chcemy zwrócić Twoją uwagę na kilka kwestii.

            Składając podanie o przyjęcie do Bursy i Ośrodka , podpisując umowę - wspólnie z Rodzicami składacie oświadczenie o tym, że zapoznaliście się ze Statutem, Regulaminem Placówek i akceptujecie te uregulowania. Dokumenty te dostępne są na portierni i trzeba się z nimi zapoznać.

            W trakcie naszej pracy zauważyliśmy, że niektóre z zasad wymagają podkreślenia.

            Oto kilka kwestii, które są istotne:

 

 1. Wychowanek jest przyjęty do Bursy/Ośrodka po zawarciu umowy między placówką a opiekunami prawnymi ucznia, na podstawie decyzji dyrektora.
 2. Do Bursy nie przyjmuje się uczniów: niepełnosprawnych ruchowo oraz z innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi samodzielne funkcjonowanie w Bursie, młodzieży o nieuregulowanej sytuacji prawnej, uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych.
 3. Mieszkaniec musi być zameldowany na pobyt czasowy.
 4. Przy rezygnacji z mieszkania w placówce obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 5. Do czasu rozliczenia się kartą obiegową , wobec wychowanka naliczane są zobowiązania.
 6. Wychowanek bez wypowiedzenia umowy może zostać przeniesiony do innego, tak samo licznego pokoju, jeżeli nie są wykorzystane wszystkie miejsca w pokoju, który zajmuje.
 7. Nadrzędnym celem pobytu w placówce jest N A U K A !!!
 8. Bursa jest placówką przeznaczoną dla uczniów dziennych, młodzieżowych szkół ponadpodstawowych.
 9. Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla uczniów dziennych, młodzieżowych szkół ponadpodstawowych i słuchaczy szkół policealnych w wieku do 24 lat (w niektórych przypadkach 18 lat).
 10. Wychowawca grupy śledzi osiągnięcia szkolne swoich wychowanków. Wychowanek jest zobowiązany do bieżącego przekazywania wychowawcy informacji dotyczących ocen cząstkowych, semestralnych oraz frekwencji na zajęciach szkolnych.
 11. Fakt pełnoletności wychowanka nie zmienia jego praw i obowiązków.
 12. Jeżeli rodzice wychowanka przebywają za granicą lub mieszkają w odległości uniemożliwiającej niezwłoczny przyjazd do placówki, zobowiązani są do wskazania formalnie upoważnionej przez nich osoby, która ich realnie zastąpi we wszystkich czynnościach opiekuńczo-wychowawczych. Upoważnienie powinno być podpisane przez rodziców wychowanka oraz osobę upoważnioną.
 13. Opieka wychowawcza  sprawowana jest również w nocy, w Bursie w soboty i niedziele.
 14. Bursa i Ośrodek są  placówkami feryjnymi. W okresie wakacji, ferii, przerw świątecznych należy opuścić placówkę. Placówka może być zamknięta także w okresie innych przerw w nauce szkolnej.
 15. Zakwaterowanie i wyżywienie wychowanka  są odpłatne. Wpłat należy dokonywać terminowo, za zwłokę pobierane są odsetki, informacje o zaleganiu z opłatami przekazywane są rodzicom.
 16. Wychowankowie są zobowiązani korzystać z wyżywienia w stołówce .
 17. Odwiedziny osób spoza terenu placówki od poniedziałku do czwartku mogą odbywać się w godzinach 19:00 - 21:00, w innym czasie za zgodą wychowawcy.
 18. Wychowanek ma obowiązek pełnienia raz w semestrze dyżuru inspekcyjnego.
 19. Wychowanek ma obowiązek dbać o czystość, porządek, estetykę pokoju. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku wychowanek może być ukarany - do kary skreślenia z listy mieszkańców włącznie. Za wzorową czystość w pokoju wychowankowie są nagradzani.
 20. W placówce obowiązuje segregowanie odpadów.
 21. Porządek w pokoju jest sprawdzany przez wychowawcę z dyżurnym inspekcyjnym oraz państwowe organy kontroli sanitarnej. W uzasadnionych przypadkach mogą być przeprowadzane w danym pokoju przeglądy komisyjne.
 22. Placówka pobiera kary umowne za zniszczenia spowodowane przez wychowanka.
 23. Zabronione jest używanie i posiadanie w pokoju urządzeń kuchennych /grzałek, kuchenek, tosterów, frytkownic itp./ oraz urządzeń grzewczych.
 24. W zależności od zainteresowania, potrzeb mieszkańców oraz możliwości, placówka prowadzi zorganizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne, rekreacyjno - sportowe i inne. Zajęcia dla mieszkańców są nieodpłatne.
 25. Placówka pozyskuje dodatkowe środki finansowe przez kwaterowanie sobotnio-niedzielne słuchaczy szkół zaocznych w pokojach wychowanków.
 26. W przypadku, gdy wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, placówka, w trosce o jego zdrowie i bezpieczeństwo, zapewnia mu szczególną opiekę. Wszystkimi kosztami z tym związanymi obciąża się rodziców.
 27. Budynek jest monitorowany systemem telewizji przemysłowej.
 28. Korzystanie w pokoju ze sprzętu audiowizualnego, elektronicznego, elektrycznego możliwe jest jedynie za zgodą wychowawcy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Za wzorową postawę wychowanek może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. Pochwałę wychowawcy wobec danego pokoju, grupy.
 2. Pochwałę udzieloną przez dyrektora wobec społeczności.
 3. List pochwalny dyrektora do rodziców (opiekunów).
 4. Dyplom uznania, nagroda rzeczowa indywidualna lub zbiorowa (grupowa).
 5. Uzyskanie pierwszeństwa do zamieszkania w pokoju dwuosobowym.
 6. Grupowe dofinansowanie do udziału w imprezach.

KARY

 1. Wobec wychowanków nie przestrzegających Regulaminu Wewnętrznego i Statutu placówki stosowane będą kary:
  • Upomnienie lub nagana wychowawcy.
  • Nagana udzielona przez dyrektora.
  • Nagana dyrektora i warunkowe pozostanie w placówce.
  • Kara przeniesienia do innego pokoju lub grupy.
  • Częściowe ograniczenie praw mieszkańca.
  • Skreślenie z listy mieszkańców.
 2. W przypadku zastosowania kar zawiadamia się rodziców (opiekunów).

3.      Skreślenie z listy mieszkańców może nastąpić w przypadku:

- dewastacji mienia placówki,

- kradzieży mienia lub własności prywatnej,

- szykanowania, zniesławiania lub naruszenia dóbr osobistych współmieszkańców, pracowników,

  czy naruszenia dobrego imienia placówki,

- znęcania się nad innymi wychowankami, przemocy internetowej,

- dyskryminowania innych wychowanków z uwagi na pozycję społeczną, rasę, wyznanie,

  orientację seksualną, stan zdrowia, wygląd itp.,

- wnoszenia lub spożywania alkoholu w placówce, przebywania w placówce w stanie

  nietrzeŸwym, przy czym stan „po spożyciu alkoholu” określa się posiadanym w placówce

  skalibrowanym alkomatem,

- utrzymywania pokoju w nagannym stanie sanitarno-porządkowym,

- wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów, wylewania płynów z okien placówki,

- zażywania środków odurzających lub psychotropowych,

- palenia papierosów w placówce,

- nocowania w innym pokoju bez zgody wychowawcy,

- współżycia seksualnego na terenie placówki,

- zachowania budzącego obrzydzenie i odrazę,

- narażania życia własnego i innych,

- powtarzających się zachowań niezgodnych z Regulaminem Wewnętrznym, wobec których

  stosowane wcześniej kary i inne oddziaływania wychowawcze nie przyniosły rezultatów.

 

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu łamiącym rażąco regulamin mogą być traktowane jak sprawca i podlegają karze regulaminowej do skreślenia z listy mieszkańców włącznie.
 2. W przypadku przyjęcia bądŸ pozostawienia wychowanka w placówce warunkowo, wychowanek podpisuje kontrakt, określający warunki pozostania w placówce. Kontrakt obowiązujący wychowanka niepełnoletniego podpisują również jego rodzice / opiekunowie.

ROZKŁAD DNIA

600 – 900      - śniadanie.

do godziny 900  -  Porządkowanie pokoi (rozpoczynając naukę w godzinach póŸniejszych).

900 – 1100    - Nauka własna dla II zmiany szkolnej.

1000 – 1200  - Kontrola czystości pokoi.

1300 – 1700  - Obiad.

1700 – 1900  - Nauka własna. Obowiązuje cisza w pokojach i na korytarzach. W tym czasie

    wychowanek może opuszczać placówkę wyłącznie po uzyskaniu zgody wychowawcy grupy.

    Obowiązuje zakaz odwiedzin (w sporadycznych sytuacjach o odwiedzinach decyduje

    wychowawca, który informuje portiera). Wizyty osób niebędących mieszkańcami danego

    pokoju dopuszczalne są jedynie za zgodą wychowawcy i nie mogą zakłócać nauki

    współmieszkańców.

1900 – 2000  - Kolacja.

2000 – 2130  - Zajęcia w grupach.

2130 – 2145  - Toaleta wieczorna, przygotowanie do snu.

2145            - Obowiązkowa obecność wychowanków w pokojach.

2200 – 600    - Cisza nocna. Obowiązuje bezwzględna cisza w pokojach i na korytarzach. W tym

    czasie wychowanek musi przebywać we własnym pokoju. Podczas ciszy nocnej

    wychowanek może za zgodą współmieszkańców uczyć się w pokoju, korzystając z lampki

    nocnej lub, za zgodą wychowawcy nocnego, w uczelni. W czasie ciszy nocnej obowiązuje

    całkowity zakaz wizyt osób niebędących mieszkańcami danego pokoju.

 

Czasem wolnym wychowanka jest czas przed i po zajęciach szkolnych, z wyłączeniem czasu nauki własnej i obowiązkowych zajęć wychowawczych.

USTALENIA DOTYCZąCE OPUSZCZANIA PLACÓWKI

Wychowanek jest zobowiązany:

1.      Bezwzględnie poinformować wychowawcę o wyjściu z placówki podając cel, miejsce pobytu i godzinę powrotu, i odnotować ten fakt w zeszycie wyjść.

2.      Powrócić do placówki przed godz. 2145.

3.      W uzasadnionych przypadkach (wycieczka, inna impreza szkolna) powrót może nastąpić w czasie póŸniejszym po uprzedniej zgodzie wychowawcy.

- Niepełnoletni wychowanek musi mieć pisemną zgodę rodziców na każdy póŸniejszy powrót do palcówki. Zgoda powinna zawierać informacje o miejscu przebywania wychowanka i godzinie jego powrotu oraz zawierać oświadczenie rodzica o wzięciu odpowiedzialności za dziecko w czasie jego nieobecności w placówce.

- Wychowanek pełnoletni musi dostarczyć pisemne oświadczenie o braniu odpowiedzialności za siebie w czasie nieobecności w placówce, a także pismo powinno zawierać informacje o miejscu przebywania wychowanka i godzinie jego powrotu do placówki.

- W przypadku powrotu po godz. 2200, zaraz po powrocie, wychowanek zgłasza się osobiście do wychowawcy (pok. nr 300).

- Powrót nie może nastąpić póŸniej niż do godz. 100.

4.      Bez zgody wychowawcy nie wolno opuszczać placówki po godz. 2145.

5.      Opuszczając placówkę w dni wolne od nauki szkolnej, zarejestrować ten fakt w zeszycie wyjść danej grupy.

 

W przypadku zmiany terminu zgłaszanej wcześniej nieobecności w placówce, rodzice (opiekunowie) wychowanka lub wychowanek zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie placówkę.

 


© Adept, Wrocław 2003 | opiekun strony: Arek | autor strony: RaV